หมายเหตุ: รายการสั่งซื้อที่ไม่สำเร็จจะถูกลบออก หากไม่มีรายการจ่ายเข้ามา / รายการที่สั่งซื้อผ่านแล้ว จะเก็บไว้เป็นหลักฐานไว้เพื่อให้ตรวจสอบได้ภายหลัง